För läraren

Så kan du lägga upp undervisningen

De teman som sexochrelationer.se lyfter har valts ut för att de rymmer viktiga frågor om hur unga ska få positiva erfarenheter av sex, om hur jämställdhet kan främjas i relation till sexualitet, samtycke och relationer och om hur sexuellt våld kan förebyggas.

Materialet utgör en helhet och vi rekommenderar lärare att i möjligaste mån arbeta med samtliga åtta lektioner. Om du vill välja ut ett eller ett par teman/lektioner att arbeta med så rekommenderar vi att alltid utgå ifrån lektion 1 om jämställdhet, kön och makt och att därefter bygga på med andra utvalda teman.

Fördjupningsuppgifterna kan både göras under efterföljande lektioner och/eller som hemuppgifter. Här får eleverna arbeta individuellt med frågor som berör temat. Det kan till exempel handla om att skriva egna reflektioner, göra jämförande analyser, intervjua någon eller förbereda en presentation.

Angående indelning i mindre grupper
Du som pedagog känner din klass/grupp bäst men det kan vara värdefullt att beakta följande:

Att höra andras tankar, känslor och erfarenheter om olika teman kan vara viktigt för eleverna. Detta förutsätter dock ett tryggt samtalsklimat. Chansen för ett tryggt samtalsklimat ökar ofta med ett mindre elevantal. Många väljer därför att undervisa i sexualitet, samtycke och relationer i halvklass eller i mindre grupper. Om samtalsklimatet inte är tryggt kan det vara bättre att inleda med delade grupper och sedan fortsätta arbetet i helklass. Kom ihåg att det kan förekomma mobbning i klassen och att uppdelning mindre grupper inte garanterar ett tryggt samhällsklimat.

Var noga med att alla grupper, oavsett indelning, får samma information. Det är möjligt att grupperna själva kommer att hamna i olika tankegångar grundat på olikheter vad gäller förväntningar och erfarenheter, men förutsätt aldrig från början att olika grupper behöver olika information om du inte har en väldigt tydlig anledning till detta.

Skapa ett tryggt samtalsklimat
Tydliggör gärna att eleverna alltid är välkomna till dig och annan personal på skolan, att ni är kapabla och villiga att ta emot deras berättelser samt visa var det finns hjälp i och utanför skolan. Här fyller elevhälsan en viktig funktion, där finns personer som kan följa upp elevernas berättelser.

Att tänka på innan du börjar

Utgå alltid ifrån att det finns olika tankar om, och erfarenheter av, sex i rummet. Förutsätt att det finns elever i rummet som är homo- bi- och heterosexuella, elever som inte vill eller kommer att ha sex och dem som vill ha sex men är rädda för att aldrig hitta kärleken. Om du som lärare utgår ifrån att sex är lättillgängligt för samtliga elever kommer de som vill ha men aldrig har haft sex att känna sig avvikande. Det är också sannolikt att det sitter en eller flera elever i klassen som har erfarenheter av sexuella kränkningar eller våld, eller har befunnit sig i situationer där de har haft svårt att sätta gränser.

Diskussioner kring gränssättning, kränkningar och övergrepp kan skapa rädsla, inte bara hos eleverna, utan också hos den vuxna som inleder och håller i samtalet. Det kan till exempel finnas en rädsla för att ”väcka” saker hos elever. Men du kan känna dig trygg i att en diskussion som leder till ökad kunskap om gränssättning, sexuella kränkningar och dess konsekvenser samt en attitydförändring hos deltagarna kan stärka en utsatt elev. Det kan också ge eleven ord för det hen varit med om och därmed bidra till att hen söker hjälp.

Skuld, skam och ansvar
Det är vanligt att den som blivit utsatt för sexuella kränkningar känner skam och lägger skulden på sig själv för det som hände. Det är viktigt att du som lärare är tydlig med att den som har utsatts för kränkningar aldrig bär något ansvar, oberoende av hur situationen har sett ut, hur aktiv den utsatta själv har varit eller vilka personer som varit inblandade. Poängtera att man kan behöva prata med någon utomstående om man råkat ut för något som känts obehagligt och informera om var man kan vända sig för att få stöd.

Trygghet genom tydlighet
Eftersom kunskapsområdet är laddat och åsikterna kan vara många är det viktigt att som lärare skapar struktur och trygghet samt står för vissa värderingar utan att kväva ett fritt diskussionsklimat.

Det är viktigt att du som lärare tar ställning i frågor som rör jämställdhet, sexuella trakasserier och sexuellt våld.  Kom ihåg att du alltid har stöd i skolans värdegrund, som anger att skolan ska arbeta för jämställdhet och motverka såväl stereotypa roller som våld.

Om en elev börjar berätta om utsatthet…

I samband med undervisning om sexualitet, samtycke och relationer kan det framkomma att en elev, i klassen eller på skolan, utsatts för sexualbrott eller andra kränkningar. Då är det viktigt att du som lärare förbereder dig på det genom att diskutera förhållningssätt med kolleger och att knyta kontakter med elevhälsan. Kom ihåg att du som anställd på en skola alltid har ansvar för att agera om det kommer fram att en elev eller någon annan ung person farit illa. Nedan finns information i korthet om hur du som lärare kan förbereda dig.

Inför arbetet

 • Se till att rektorn är införstådd med att, och varför, det är viktigt att ta upp dessa teman
 • Diskutera med dina kolleger
 • Informera elevhälsan

Om en elev börjar berätta i grupp

 • Avled diskussionen
 • Fånga upp eleven enskilt
 • Lyssna
 • Skuldbelägg inte eleven som berättar/blivit utsatt
 • Berätta för eleven om du kommer att prata med någon annan om detta

Efter att du har fått veta om någons utsatthet

 • Se till att ärendet hamnar hos elevhälsan
 • Beslut om kontakt med föräldrar och/eller andra instanser ska alltid tas i samarbete med elevhälsan, som kan ha information som du saknar.

Framgångsfaktorer för en god undervisning

När Skolinspektionen granskade grund- och gymnasieskolors sex- och samlevnadsundervisning fann man följande mönster i de skolor där kvaliteten var hög.

 • Undervisningen genomförs med ett systematiskt utvecklingsarbete som innefattar:
  • tydliga mål för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer
  • uppföljning och utvärdering av målen
  • utvecklingsarbete utifrån dessa resultat
 • Det systematiska arbetet grundar sig i skolans värdegrund och undervisningen används för att förstärka skolans kontinuerliga värdegrundsarbete.
 • Rektorn följer regelbundet upp att lärarna har tillräcklig kompetens för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer samt erbjuder relevant kompetensutveckling där det behövs.
 • Eleverna inkluderas i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
 • Eleverna får återkommande möjligheter att reflektera över hur olika normer påverkar och begränsar vårt handlingsutrymme vad gäller identitet, sex och relationer.
 • Elevhälsans uppdrag är förankrat i personalgruppen.

Vanliga frågor som kan vara bra att fundera på

Tuffa frågor från eleverna? Här ger vi några förslag till svar på vanliga frågor och påståenden som du kan få från elever i diskussioner kring könsroller, jämställdhet och sex:

Fråga: Hur räknar man ut våld mot kvinnor/män när det finns ett så stort mörkertal?
Svar: Mörkertal brukar räknas ut genom att jämföra anonyma svar på enkäter med till exempel antalet officiella anmälningar. Då kan man se att många fler blivit utsatta än som anmält.

Påstående: Det är vanligt att tjejer ljuger om att de blivit våldtagna.
Svar: Inte alls vanligt. Det är mycket vanligare att tjejer som utsätts inte alls anmäler på grund av att de känner sin förövare, känner rädsla, att det inte är någon idé att anmäla och så vidare.

Påstående: Det är vanligare att killar blir slagna än tjejer.
Svar: Det stämmer, men i båda fallen är det oftast män som slår.

Fråga: Varför finns det så få skyddade boenden för män?
Svar: Män utsätts i större utsträckning för våld, men då främst från främmande person och på allmän plats. Det finns ingen uttänkt systematik i den sortens våld, så som det ofta gör vad gäller mäns våld mot kvinnor. Därför hjälper inte just skyddade boenden i dessa fall.

Fråga: Alla identifierar sig inte som kvinnor eller män.
Svar: Nej, det är helt sant och för till exempel transpersoner kan könsnormerna också vara enormt jobbiga. Därför är det viktigt att ifrågasätta könsnormerna så att alla oavsett kön kan känna sig fria i sina könsuttryck.

Tips på vidare läsning och material

 • Allt vi inte pratar om är ett projekt som syftar till att motverka machokultur, sexism och trakasserier i idrotten och som särskilt vänder sig till killar. Här finns en bok, en podcast, filmklipp, spel och andra material.
 • Hedersförtryck.se drivs av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns viktiga fakta om heder, råd till yrkesverksamma och information om stöd till utsatta.
 • Safeselfie.se är en plattform som handlar om barns och ungas utsatt för ofrivillig spridning av bilder och filmer på internet.
 • Samtyckeskultur.nu finns övningar som syftar till att förmedla innebörden av samtycke och hur du kan försäkra dig om att den du är med samtycker.
 • Det börjar med mig är ett metodmaterial om samtycke, sexuellt våld och manlighet som tagits fram av organisationerna Fatta, MakeEqual och MÄN.
 • Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer.
 • Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla.
 • Locker Room Talk är en ideell förening som vill skapa nästa generations förebilder och idrottsutövare genom att göra killarnas omklädningsrum till en tryggare plats.
 • Killar.se kan killar chatta med andra killar, vuxna och kuratorer anonymt.
 • Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer som bland annat arbetar mot psykisk ohälsa och ätstörningar.
 • Makt, sex och skolan är en guide för hur elevhälsan kan arbeta mot sexuella trakasserier med särskilt fokus på pornografi, samtycke och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Hos Sveriges Kvinnoorganisationer kan du lära dig mer om kvinnors och flickors rättigheter. Om du är tjej eller kvinna kan du också hitta föreningar som du kan engagera dig i.

Läs mer om pornografi och ta del av resurser som kan användas i undervisningen dokumenterade sexuella övergrepp på nätet här

Innehåll