Varför får kvinnor mindre betalt? (SO)

Lektion 1

Syfte:

Öka kunskapen om och reflektera över orsakerna till ekonomisk ojämställdhet.

Metod:

Film+diskussion

Förberedelser:

Kontrollera att länk, ljud och bild fungerar.

Gör så här:

Titta tillsammans på Netflix explained: Why women are paid less.

Avsluta med att diskutera:
– Vilket av länderna påminner Sverige mest om?
– Vad skulle hända om kvinnor slutade föda barn?
– Vilka andra faktorer än barnafödande påverkar skillnaden i löner?
– Hur kommer det sig att yrken med samma utbildningslängd har olika löner beroende på om yrket domineras av kvinnor eller män? (Ge exempel på yrken där status och löner ändrats när yrket ändrat könsfördelning.)

Om vi vet följande:
– Alla samhällen är beroende av att det föds barn.
– Våra biologiska skillnader gör att kvinnor kan föda barn.
Är det då rimligt att kvinnor påverkas negativt ekonomiskt av detta faktum? Om inte, hur kan samhällen kompensera så att kvinnor inte “straffas” för denna biologiska skillnad?
– Om det vore män som födde barn, hur skulle det se ut då tror ni? Vore rollerna ombytta vad gäller t.ex. löner? Vore barnafödande förknippat med högre status i samhället?

Tillhörande skrivuppgift:
– Vilka andra biologiska skillnader behöver samhället noga tänka igenom för att ge alla medborgare samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter? I just denna övning tar vi alltså inte med de faktorer som påverkar oss olika mycket på grund av sociala skillnader i förväntningar.
(Exempel på svar: mens och mensskydd, fri abort, vård för sjukdomar och hälsoproblem som drabbar oss olika på grund av kön t.ex. prostatacancer och livmoderhalscancer, fler pappamånader/individualiserad föräldraförsäkring och så vidare.)
– Vilka lagar och bestämmelser finns redan på plats i Sverige för att kompensera för dessa skillnader?
– Vilka har genom historien kämpat för att det skulle genomföras, nationellt och internationellt?
– Vilka lagar och regler saknas fortfarande för att samhället ska vara helt jämställt i lag och praktik enligt dig?