Om sexochrelationer.se

Sexochrelationer.se är ett digitalt metodmaterial som handlar om sexualitet, samtycke och relationer. Materialet är tydligt förankrat i skolans värdegrund och utgår från ett jämställdhets- och våldsförebyggande perspektiv. Det är anpassat till läroplanen för grundskolan (åk 6–9) och kursplanen för samhällskunskap, men kan även anpassas till andra ämnen, åldersgrupper och sammanhang.

Materialet tar upp åtta teman genom lika många lektioner:

 1. Jämställdhet, kön och makt
 2. Killar, maskulinitet och jämställdhet
 3. Sex, samtycke och ömsesidighet
 4. Schyssta och oschyssta relationer
 5. Sexuella trakasserier
 6. Sexuellt våld och grooming
 7. Pornografi, prostitution och människohandel
 8. Barnkonventionen, hedersrelaterat våld och förtryck

Till varje tema finns:

 • Introduktion till lektionen
 • Kopplingar till centralt innehåll i läroplanen (Lgr22)
 • Förslag till interaktiva övningar utvalda för att väcka nyfikenhet och engagemang
 • Förslag till fördjupningsuppgifter/vidare arbete
 • Litteraturtips

För varje övning presenteras:

 • Syfte och mål
 • Slideshow med bilder/instruktioner
 • Beräknad tidsåtgång
 • Metod
 • Förberedelser (länkar till eventuellt utskriftsmaterial etc.)
 • Instruktioner i skrift

Läs mer om hur du kan lägga upp undervisningen här.

Kom ihåg att du som anställd på en skola alltid har ansvar för att agera om det kommer fram att en elev farit illa även om du inte vet exakt vad som har hänt. Läs mer om vad du bör göra här.

Läs mer om vad skollagen och läroplanerna säger om undervisningen i sexualitet, relationer och samtycke här.

Om Sveriges Kvinnoorganisationer och Unizon

Sexochrelationer.se är framtaget av Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med Unizon, engagerade lärare och fristående experter.

Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Vi samlar ett 50-tal medlemsorganisationer som representerar olika grupper av kvinnor och flickor. Tillsammans verkar vi för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och utgår från FN:s kvinnokonvention samt Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Läs mer på sverigeskvinnoorganisationer.se och kontakta oss på info@sverigeskvinnoorganisationer.se

Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Läs mer på unizonjourer.se eller kontakta oss på info@unizon.se

Bakgrund

Kvinnorörelsen har under lång tid arbetat för att förbättra den svenska sexualundervisningen för att motverka killars våld mot tjejer och öka jämställdheten i skolan. Arbetet intensifierades efter att #MeToo-rörelsen satte ljus på utsattheten och omfattningen av sexuella trakasserier inom skolan 2017.

I uppropen #Tystiklassen och #Räckupphanden vittnade elever om sexuella kommentarer, närmanden, ryktesspridning, bildspridning och rena övergrepp – en arbetsmiljö som ingen vuxen skulle förväntas utstå. En trygg skola är avgörande för elevers välmående och för deras förmåga att ta in ny kunskap.

Mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor är det yttersta uttrycket för ett ojämställt samhälle. Att säkerställa en trygg miljö där flickor kan röra sig fritt utan att utsättas för kränkningar är avgörande för att kunna skapa likvärdiga möjligheter för alla elever.

Skolinspektionens granskning
Flera studier har under lång tid visat på stora brister i undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. 2018 presenterade Skolinspektionen en nationell granskning av sex- och samlevnadsundervisningen, som det då hette, i grundskolan och gymnasieskolan. Granskningen visade att majoriteten av lärarna inte har fått utbildning i sex och samlevnad, varken innehållsmässigt eller hur det kan läras ut som en del av deras ämne. Andra delar av kritiken handlade om att få skolor kopplade samman undervisningen med skolans värdegrund, att elevhälsans kompetens inte togs tillvara och att undervisningen som ska ingå i många olika ämnen ofta ”föll mellan stolarna”. Ta del av hela granskningen här.

Läroplansändringarna 2022
Mot bakgrund av Skolinspektionens granskning och elevuppropen tog Sveriges Kvinnoorganisationer 2020 fram det digitala metodmaterialet sexochrelationer.se. Materialet har sedan dess uppdaterats utifrån de läroplansändringar som trädde i kraft 2022 när ämnet sex- och samlevnad bytte namn till sexualitet, samtycke och relationer. Vid denna tid lades också till i läroplanen att undervisningen ska omfatta kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, förmedla betydelsen av samtycke och bidra till ett kritiskt förhållningssätt till pornografi. Dessa tre teman behandlas på ett tydligt sätt i materialet sexochrelationer.se. Heder lyfts specifikt i lektion 8, samtycke i lektion 3 och pornografi i lektion 8.

Läroplansändringarna tillgodoser en del av de brister som kvinnorörelsen länge har pekat på. Framförallt har vi framfört behovet av att på ett tydligt och systematiskt sätt lyfta pornografi inom ramen för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Läs mer om pornografi här.

Innehåll