Porrinspiration

Syfte:

att ge eleverna möjlighet att reflektera över hur porrkonsumtion påverkar förväntningar på oss själva, på våra partners och våra relationer.

Tidsåtgång:

30 min.

Förberedelser:

Skriv ut berättelser och instruktioner som du hittar här.

Gör så här:
1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Skriv ut texterna om Eric och Alma som du hittar här.
. Låt halva klassen få texten om Eric och andra halvan texten om Alma.
3. Be eleverna läsa Erics och Almas berättelser samt följa de skriftliga instruktionerna som de
finner på samma blad, för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formulera berättelsernas
avslutning i skriftlig form!
4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att avsluta berättelserna.
Grupparbete (10 minuter)
Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovisa sina
berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt att avsluta berättelserna.
Avslutning (5 minuter)
1. Sammanfatta kort elevernas tankar och resonemang. Poängtera att Erics och Almas historier
inte är unika, utan bekräftar den forskning som finns kring porrkonsumtion idag – att porren
skapar orealistiska och även skadliga förväntningar på oss själva och våra sexpartners, både när
det gäller utseende och sexuellt beteende, samt generellt försämrar kvalitet på kärleksrelationer.
2. Uppmuntra eleverna att alltid reflektera över och vara kritiska mot de kroppsideal, normer och
beteenden som förmedlas i porren. Lyfta också vikten av att ha en dialog och lyssna på varandra
i en relation och när man har sex – på så sätt lär man sig mer om vad som ens partner gillar/inte
gillar, vill/inte vill.
3. Visa gärna att du är öppen för samtal och att eleverna kan vända sig till dig om de behöver någon
att prata med.
4. Det kan hända att någon/några av eleverna har varit utsatta för porrinspirerat våld och/eller
märkt hur porrkonsumtion påverkar dem/deras partners negativt. Det brukar vara väldigt svårt
för unga att berätta om det. Därför kan det vara en bra idé att skriva ut och dela lappar2
med
namn och kontaktuppgifter till följande stödorganisationer till alla elever i din klass: