Varför gör man inte alltid som man vill?

Syfte:

Visa på hur vår benägenhet att visa och göra vad vi egentligen vill påverkas av olika faktorer och därigenom ytterligare belysa vikten av att läsa av den andra personens signaler bortom vad som kommuniceras med ord.

Metod:

Diskussion i smågrupper, därefter i helklass.

Tidsåtgång:

Ca 10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 13-15).

Gör så här:

Dela in eleverna i par eller smågrupper, låt dem kort diskutera fråga 1 och därefter redovisa sina svar innan ni går vidare till fråga 2 och gör samma sak.

När ni diskuterar: Följ gärna upp med frågor kring skillnader för tjejer respektive killar, unga respektive vuxna och så vidare. Var tydlig med att man alltid har rätt att säga nej till något man inte vill göra, oberoende av hur man själv har agerat och vad man har lovat eller inlett med någon annan.