Pornografi

Pornografi är en form av våld 

 

Sveriges jämställdhetspolitiska mål anger att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Målet bryts ned i sex delmål varav det sista slår fast att ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.” Målet omfattar även kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i medier och pornografi som syftar till att återskapa föreställningar om kvinnors underordning.   

Dagens pornografi innehåller ofta grovt våld som utövas mot verkliga kvinnor och flickor. Vanligt förekommande handlingar inom pornografi är till exempel att kvinnor stryps, tvingas ha oralsex tills de gråter och kräks (så kallad gagging), våldsamt sex med flera män samtidigt och oralsex direkt efter analsex. Ofta innehåller filmerna också sexistiska och rasistiska element.  

50 års samlad forskning visar på samband mellan pornografikonsumtion och sexuellt våld. Män som tittar mycket på porr blir mer sexuellt aggressiva och fientliga mot kvinnor. Detta bekräftas av kvinnojourer, poliser och fältarbetare som möter våldsutsatta kvinnor som vittnar om hur pornografi fungerar som en katalysator för och inspiration till mäns sexuella aggressioner. Internationella studier visar på samband mellan ökning av våldtäkter och pornografikonsumtion.  

 

Hur påverkas barn och unga av pornografi? 

 

De senaste decennierna har pornografin blivit allt mer tillgänglig. Pojkar börjar titta på porr när de är i genomsnitt 11 år gamla. 41 procent av pojkar och unga män i åldern 16–29 år konsumerar pornografi dagligen eller flera gånger i veckan.  

Porren påverkar ungas sexualitet, relationer och hälsa. Som ovan beskrivet är väl belagt att pornografi innehåller och ofta leder till sexuellt våld. Det finns också studier som specifikt kopplar samman pojkars ökade våld mot flickor med pornografi, visar att killar som tittar mycket på porr oftare har mer negativa attityder till jämställdhet och oftare utsätter andra för sexuellt tvång.  Därutöver har allt fler unga kvinnor själva börjat berätta om hur de utsätts för och förväntas ställa upp och tända på våldsamma handlingar som inspirerats av porren och om hur detta har lett till fysiska och psykiska skador.  

Även pojkars och unga mäns hälsa påverkas av att de tittar på pornografi. Utöver att deras sexualitet begränsas så påverkas också deras sociala relationer i stort. Internationell forskning har visat på att unga som använder porr oftare utsätter andra unga för mobbing så väl online som offline och oftare drabbas av psykisk ohälsa så som depression.  

 

Vad säger lagen?      

 

Enligt lagen om olaga våldsskildring (brottsbalken 16 kap.) är det förbjudet att skildra och sprida bilder eller filmer föreställande sexuellt våld eller tvång. Men lagen är okänd och används inte i särskilt stor utsträckning.  

I Sverige finns också lagar som syftar till att skydda barn från pornografi på tv och bio, men lagstiftningen måste uppdateras för att kunna tillämpas på nätet, i enlighet med EU:s förordning om digitala tjänster. Förordningen kräver bland annat att internetplattformar ska göra riskbedömningar av hur deras tjänster kan bidra till spridning av olagligt innehåll och påverka grundläggande rättigheter. Särskild vikt ska läggas vid att skydda barn och unga från skadligt innehåll. 

Det kan i praktiken vara svårt att skilja pornografi från prostitution. I en rapport från FN:s särskilda rapportör för mäns våld mot kvinnor och flickor definierar pornografi som filmad prostitution. Enligt lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster är det också olagligt att köpa och förmedla sexuella handlingar.   

Sedan 2018 finns också ett samtyckesrekvisit för våldtäkt som definieras i brottsbalken (6 kap.), det innebär att det är olagligt att ha sex med någon som inte delar frivilligt. Att en betalning förekommer, så som inom prostitution och pornografi, är ett bevis på att samtycke inte har förekommit, eftersom samtycke aldrig kan köpas för pengar.   

 

Skolan ska förmedla ett kritiskt förhållningssätt till porr

 

Kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer ska, enligt läroplanerna, bidra till att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat pornografi.   

Enligt skollagen ska skolan arbeta i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Alla som verkar inom utbildningen ska främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Dessutom ska skolan verka för och förmedla jämställdhet mellan könen samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska könsmönster som begränsar människors livsval och livsvillkor.   

Sammantaget innebär detta att skolan har ett uppdrag och en skyldighet att lyfta pornografi och dess påverkan på människor, relationer, samtycke och samhället – särskilt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  Om detta inte görs, det vill säga om pornografi inte lyfts alls eller lyfts på ett okritiskt sätt, normaliseras istället det sexuella våldet. 

Läs mer om skolans uppdrag och kur- och läroplaner för undervisning inom sexualitet, samtycke och relationer här.  

I lektion 7 finns förslag på övningar om hur du kan undervisa om pornografi.  

 

Checklista för undervisning om pornografi 

 

 • Säkerställ att undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till pornografi och förmedlar kunskaper och normer om jämställdhet.  
 • Anlägg ett helhetsperspektiv, där så väl produktion och konsumtion av pornografi som pornografins inverkan på kulturen och samhället lyfts.       
 • Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Utgå från den samlade kunskapen om våldet i pornografin. (Se tips på forskning som kan användas nedan.) 
 • Beskriv porrindustrins arbetssätt och syften. Berätta att de som medverkar i porrfilmer ofta kommer från utsatta förhållanden och luras in i sexindustrin där de sedan exploateras. Beskriv industrins affärsmodell.  
 • Benämn våldet. Tydliggör vad våld är, vad som är brottsligt och hur våld sexualiseras i pornografin. Beskriv olika former av våld som förekommer i porren, till exempel fysiskt, verbalt, sexistiskt och rasistiskt våld samt pedofili och incest. Bjud in till en diskussion om ifall det är möjligt att samtycka till våld. 
 • Anlägg ett köns- och jämställdhetsperspektiv. Diskutera vilka som utnyttjas i porrindustrin och vilka som tittar på och producerar porr. Låt eleverna reflektera över hur kvinnor respektive män framställs i pornografi och hur samhället påverkas av detta.       
 • Skapa ett tryggt samtalsklimat. Undervisningen måste ske på ett sådant sätt att eleverna törs ställa frågor och resonera. Det bör finnas beredskap för att ta hand om upplevelser av porrinspirerat våld som många elever bär på. 

Ladda ned checklistan här! 

 

Vill du veta mer?  

 

Forskningsstudier, utredningar och rapporter om porr

 • I ovan nämna utredning finns också underlagsrapporten Osynliga brottsoffer som tagits fram av forskaren Meghan Donevan som innehåller vittnesmål från personer som utnyttjats i pornografi.  
 • Rapporten Pornography Producation Harm in Sweden som tagits fram av psykologen och prostitutionsforskaren Melissa Farley med flera. Rapporten fokuserar särskilt på sambanden mellan pornografi och prostitution.  
 • Stora porrboken är en antologi med Nina Rung som redaktör som samlar inlägg från flera olika experter och perspektiv.  

 

Material för utbildare

Utöver sexochrelationer.se finns flera andra utbildningsmaterial som lyfter pornografi på ett kritiskt sätt.   

 • Reality-check.nu är ett utbildningsmaterial med tillhörande metodverktyg som syftar till att motverka pornografins skadeverkningar. Materialet riktar sig till skolor och andra verksamheter där vuxna möter barn och unga i högstadie- och gymnasieålder. 
 • Den amerikanska organisationen Culure Reframed har tagit fram ett eget program för porrkritisk sexualundervisning för att motverka sexuell exploatering.   
 • Organisatinen Changing Attitudes har bland annat filmklipp om porr och sexköp som kan användas i undervisningen.  

 

Material för föräldrar eller andra viktiga vuxna 

 • ungarelationer.se/foralder finns stöd till föräldrar som misstänker att deras barn utsätts för eller utsätter någon annan för våld.  

 

Dokumentärer och poddar 

 • Sveriges Radios dokumentär Våldsam ung kärlek lyfter fram tjejers och killars berättelser om hur pornografin har påverkat deras liv och relationer.   

 

Stöd till barn och unga 

 • Maria Dufvas och Maria Ahlins bok Värsta bästa svårsnacket vänder sig till barn och unga och handlar om saker som är svåra att prata om så som porr, sex och samtycke. 
 • ungarelationer.se finns stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.  
 • killar.se kan killar chatta anonymt med vuxna och kuratorer om porr och andra frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll