Faktadel: Mål för ökad jämställdhet

Syfte:

Öka kunskapen om internationella och nationella mål för ökad jämställdhet.

Metod:

Genomgång/presentation.

Tidsåtgång:

5-10 min.

Förberedelser:

Öppna slides (sid. 10-12).

Gör så här:

Visa FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling. Mål 5 handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

  • Avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor.
  • Avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
  • Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.
  • Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
  • Säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Berätta även att FN:s medlemsstater även antagit Konventionen om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (Kvinnokonventionen) från år 1979. Mer info om Kvinnokonventionen och dess artiklar finns här.

Visa Sveriges nationella jämställdhetspolitiska mål som antogs av riksdagen år 2006 och som allt nationellt jämställdhetsarbete utgår ifrån.

Påminn om att även skolan har i uppdrag att verka för ökad jämställdhet mellan tjejer och killar.